Liên hệ

Phòng HCNS Công ty Logistics Sơn Hà

Ms.Nguyễn Thị Thảo

Phone: (+84-4) 62 65 65 66  Ext: 1224

Email: thaont@sonha.com.vn